10.5 C
Tirana
E shtunë, 24 Shkurt 2024

Kompanitë e transportit të mallrave të rrezikshme me cisterna duhet të caktojnë këshilltar sigurie

Duhen Lexuar

Brenda 31 dhjetor 2022, kompanitë që kryejnë transportin e mallrave të rrezikshme me cisterna, kontejnerë nëpërmjet mjeteve rrugore apo vagonëve hekurudhorë duhet të caktojnë 1 apo më shumë këshilltarë sigurie me qëllim parandalimin e rreziqeve që mund të shkaktohen në këto veprimtari.

Këshilltarë sigurie mund të jenë të vetëpunësuarit, punëmarrësit apo persona të tjerë të cilët duhet të jenë të certifikuar. Udhëzimi i Ministrisë të Energjisë dhe Infrastrukturës për programin e trajnimit të këshilltarëve të sigurisë në transport, i botuar në Fletoren Zyrtare, përcakton se ata duhet të jenë të pajisur me certifikatë me kohëzgjatje 5- vjeçare, pas kryerjes të trajnimeve praktike dhe teorike.

Trajnimi, testimi dhe lëshimi i certifikatave të trajnimit për këshilltarët e sigurisë në transportin e mallrave të rrezikshme, duhet të fillojë nga 1 korrik 2022. Trajnimi do të përfshijë njohuritë e mjaftueshme për rreziqet e qenësishme në transportin e mallrave të rrezikshme, kërkesat e dispozitave ligjore përkatëse, për aq sa ato lidhen me transportin e mallrave të rrezikshme, si dhe detyrat dhe funksionet që do të ketë këshilltari i sigurisë të përcaktuara në këtë udhëzim.

Trajnimi teorik do të kryhet në klasa të pajisura, që plotësojnë kërkesat materiale, teknike, informative dhe metodologjike. Kohëzgjatja e një ore të mësimeve teorike dhe praktike duhet të jetë 45 minuta. Udhëzimi përcakton se personeli mësimor, që zbaton programet duhet të jetë në përputhje me kërkesat e kualifikimit të përcaktuara për personel profesional.

Më pas kandidatët do t’i nënshtrohen testimit të njohurive. Testimi përbëhet nga një test me shkrim, i cili të mund të plotësohet nga një testim me gojë. Testimi me shkrim, në formë elektronike, konsiston në dy pjesë, ku kandidatët do të marrin një pyetësor, i cili përfshin 20 pyetje të hapura. Megjithatë, mund të përdoren pyetje me alternativa. Në këtë rast, dy pyetje me alternativa kanë vlerën e një pyetjeje të hapur. Kandidatët për këshilltar sigurie, që nuk e kanë dhënë testimin ose nuk e kanë fituar atë, mund t’i nënshtrohet sërish testimit deri në 3 herë brenda një viti nga aplikimi.

Trajnimi dhe testimi i këshilltarëve të sigurisë të mallrave të rrezikshme për transportin rrugor, do të mbikëqyret nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor dhe për atë hekurudhor, nga Autoriteti i Sigurisë Hekurudhore dhe do të kryhet në qendrat e formimit profesional. Do të jenë këto dy autoritete përgjegjëse që do të miratojnë programet mësimore të zhvillimit të testimit, si dhe komisionin e caktuar për kryerjen e testimit, përbërja e të cilit propozohet nga institucioni i trajnimit ose organi i caktuar, me kusht që trupa e komisionit të jetë me përbërje të ndryshme nga trupa e trajnimit.

Detyrimi për punësimi e këshilltarit të sigurisë për transportin rrugor të mallrave të rrezikshme vjen nga hyrja në fuqi prej 1 janarit 2022 të Marrëveshjes për Transportin Ndërkombëtar të Mallrave të Rrezikshme. Këshilltari i sigurisë do të ketë detyrë monitorimin e përputhshmërisë të rregullave për transportin e këtyre mallrave, të këshillojë bizneset, si dhe të përgatisë një raporti vjetor për strukturat drejtuese të subjektit ose për ndonjë autoritet publik qendror ose vendor.

Burimi:Monitor
- Reklama -
spot_img
- Reklama -

Artikujt e Fundit