Home Biznesi & Start-Up Bizneset, 3.3 miliardë lekë fitime -Tregtia dhe Energjia elektrike me performancën më të lartë

Bizneset, 3.3 miliardë lekë fitime -Tregtia dhe Energjia elektrike me performancën më të lartë

0
Bizneset, 3.3 miliardë lekë fitime -Tregtia dhe Energjia elektrike me performancën më të lartë

INSTAT ka publikuar së fundmi të dhënat nga “Anketa Strukturore pranë Ndërmarrjeve” të cilat na sigurojnë një rezyme më të qartë mbi strukturën ekonomike, financiare dhe karakteristikave kryesore të ndërmarrjeve të regjistruara në regjistrin statistikor për periudhën Janar-Dhjetor 2022. Shifrat tregojnë se gjatë këtij viti kanë rezultuar aktive 113,460 ndërmarrje ekonomike në sektorë të ndryshëm të ekonomisë, duke shënuar një rritje me 9.1%, krahasuar me vitin 2021. Nga ndërmarrjet në total, 13% janë ndërmarrje të prodhuesve të të mirave, dhe 87% të prodhuesve të shërbimeve.

Nëse do të bëjmë një analizë të strukturës së treguesve bazë sipas aktiviteteve ekonomike për prodhuesit e shërbimeve në vitin 2022, themi se në sektorin e shërbimeve, ndërmarrjet që ushtrojnë aktivitet tregtar zënë përqindjen më të lartë të numrit të ndërmarrjeve me 30.3% ndërsa, në sektorin e prodhimit të të mirave, përqindjen më të lartë të numrit të ndërmarrjeve e zë “industria përpunuese me 50.9%” dhe një peshë më të vogël zënë “industria nxjerrëse” dhe “energjia elektrike, uji, gazi dhe trajtimi i mbetjeve” me 5.2% dhe 4.8% respektivisht.

Përveç numrit të ndërmarjeve me status aktiv gjatë vitit një tjetër tregues i rëndësishëm i aktivitetit ekonomik është edhe se sa individë janë punësuar nga këto ndërmarrje. Numri i të punësuarve gjithsej në vitin 2022 është 547,942, duke u rritur me 5.5%, krahasuar me vitin 2021. Sipas shifrave më shumë të punësuar janë në sektorët ”tregti”,”akomodim dhe shërbim ushqimor, transport dhe komunikacion” dhe ”shërbime të tjera”, të cilët zënë 64.8% të numrit të të punësuarve gjithsej, ndërsa në sektorët ”industri nxjerrëse”, ”industri përpunuese”, ”energji, ujë, trajtimi i mbetjeve” dhe sektorin e ”ndërtimit” të punësuarit zënë 35.2%.

Gjithashtu janë analizuar të dhënat edhe për shitjet neto, vlera e të cilave arriti në 3.3 miliardë lekë, duke shënuar një rritje prej 26.7% ndaj vitit 2021. Shitjet më të larta neto u realizuan nga  prodhuesit e shërbimeve të cilët përbëjnë 64.7% të shitjeve neto gjithsej.

Por si kontribuan sektorët e prodhimit dhe ato të të mirave në rritjen totale prej 26.7%? Në këtë rritje kontributin më të lartë e ka dhënë “tregtia” me 10.9 pp dhe “energjia elektrike” me 4.7 pp. Ndërkohë, më pak ka kontribuar “ndërtimi” dhe “industria nxjerrëse” me 1.1 pikë përqindje dhe 1 pikë përqindje të shitjeve gjithsej.

Armela Duka /

 


Burimi: ScanTv.
Ripublikimi mund të bëhet vetëm kundrejt citimit të autorësisë dhe burimit origjinal.