Home Financa & Banka Projeksioni/ Në 2024, qeveria do të rrisë ndjeshëm huamarrjen brenda.50 miliardë lekë bono e obligacione. Borxhi bie nën 60 %

Projeksioni/ Në 2024, qeveria do të rrisë ndjeshëm huamarrjen brenda.50 miliardë lekë bono e obligacione. Borxhi bie nën 60 %

0
Projeksioni/ Në 2024, qeveria do të rrisë ndjeshëm huamarrjen brenda.50 miliardë lekë bono e obligacione. Borxhi bie nën 60 %

Shqipëria parashikon një nivel borxhi publik nën 60 % për vitin 2024. Në buxhetin e vitit të ardhshëm, projeksionet e qeverisë janë që niveli i borxhit publik të jetë 59.8 % duke arritur pas shumë vitesh që të vendosë nivelin e borxhit në atë që konsiderohet si niveli optimal për ekonominë në raport me Prodhimin e Brendshëm Bruto.

Por ndërsa ul nivelin e borxhit publik, qeveria shqiptare ka planifikuar që gjatë vitit të ardhshëm të rrisë ndjeshëm borxhin në tregun e brendshëm duke qenë se nuk është planifikuar dalja në tregjet ndërkombëtarem raporton .

Huamarrja e brendshme gjatë vitit 2024 planifikohet në një vlerë prej 50 miliardë lekë, vlerë më e lartë kjo se huamarrja e brendshme në vitin 2023, në kushte ku parashikohet që gjatë vitit 2024 nuk do të jetë e nevojshme të dilet në tregje ndërkombëtare.

Huamarrja e re në tregun e brendshëm pritet të realizohet kryesisht nëpërmjet titujve shtetërorë afatgjatë në përputhje me objektivat për reduktimin e risqeve, por gjithashtu duke ju përshtatur edhe preferencave të investitorëve për titujt.

Huamarrja e huaj parashikohet të realizohet kryesisht nëpërmjet disbursimit të huave që financojnë ecurinë e zbatimit të projekteve prioritare të qeverisë, si dhe disbursimit të mbështetjeve buxhetore procedurat dhe kushtet paraprake të të cilave mund të arrijnë të plotësohen gjatë vitit 2024.

Në total huamarrja e huaj gjatë vitit 2024 vlerësohet të jetë rreth 36.6 miliardë lekë, dhe duke konsideruar borxhin e huaj që ripaguhet gjatë vitit, huamarrja neto e huaj pritet të jetë në nivele negative.

Duke marrë në konsideratë deklaratat dhe vendimet e fundit të Rezervës Federale dhe BQE, këto institucione mund të vijojnë ndjekjen e politikave monetare shtrënguese edhe për të paktën vitin 2023 dhe kjo mund të vijojë edhe në fillimin e vitit 2024, si rrjedhojë mund të pritet një rritje e mëtejshme e normave të interesit në tregun e huaj.

Në këto kushte, kostot për njësi të borxhit të huaj dhe atij të brendshëm, pritet të shënojnë rritje të mëtejshme krahasuar me vitin 2023, konkretisht për borxhin e  jashtëm nga 3.4% në 4.3% dhe për borxhin e brendshëm parashikohet një rritje nga 4% në 4.4%. Për rrjedhojë, shpenzimet për interesa të borxhit, gjatë vitit 2024 janë planifikuar me një rritje prej rreth 9.8 miliardë lekë. Për sa i përket ripagesave të borxhit të jashtëm (principali), në vitin 2024 planifikohen të jenë në vlerën 52.1 miliardë lekë


Burimi: ScanTv.
Ripublikimi mund të bëhet vetëm kundrejt citimit të autorësisë dhe burimit origjinal.